Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Działalność Gospodarcza
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin

Organizacje Pozarządowe - 2011
 • Wyniki przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

      KONSULTACJE  PROGRAMU  WSPÓŁPRACY  

   Konsultacje "Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku".

   Zgodnie z art. 5 a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Bestwina zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy,  prowadzące działalność na terenie Gminy Bestwina, do konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku".

        Projekt został opracowany z uwzględnieniem propozycji zgłaszanych przez organizacje pozarządowe.
   Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.
   Z projektem Programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bestwinie.

      Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 30 listopada 2010r. do dnia 13 grudnia 2010r. poprzez przesłanie formularza opinii na adres poczty elektronicznej: przetargi@bestwina.pl lub złożyć osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie, ul. Krakowska 111, pokój nr 7.

  • Uchwała Nr XLIV/310/10 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 22 września 2010r.
  • Zarządzenie Nr 340/10 Wójta Gminy Bestwina z dnia 26 listopada 2010r.
  • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 340/10 - Formularz zgłaszania opinii
  • Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 340/10
  • Projekt Programu Współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi
  •  

   Wersja do wydruku