Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Działalność Gospodarcza
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin

Organizacje pozarządowe - 2016r. • Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowych.
 • Formularz do pobrania • Zaproszenie do zgłaszania propozycji do Programu Współpracy Gminy Bestwina z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
 • FORMULARZ
 • Program Współpracy na rok 2015


 • Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi

  Konsultacje Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

  Zgodnie z art. 5a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014r, poz. 1118 ze zm.) Wójt Gminy Bestwina zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy, do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

  Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.
  Z projektem Programu można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

  Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 13 sierpnia 2015r do dnia  27 sierpnia 2015r. poprzez przesłanie formularza opinii na adres poczty elektronicznej: przetargi@bestwina.pl lub złożyć osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie, ul. Krakowska 111, pokój nr 2 (sekretariat).

  Formularz opinii jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie, ul. Krakowska 111, pok. nr 7.

 • Uchwała Nr XLIV/310/10 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 22 września 2010r.
 • Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Bestwina z dnia 13 sierpnia 2015r.
 • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2015 - Formularz zgłaszania opinii
 • Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2015
 • Projekt Programu Współpracy Gminy Bestwina z organizacjami pozarządowymi •  

  Wersja do wydruku